vision

The Leading Shariah Compliant Healthcare Provider

Peneraju Utama Hospital Patuh Shariah

 

mission

To Be a Sustainable Shariah Compliant Healthcare Provider Where Trusted Professional Care is Our Priority

Untuk Menjadi Hospital Patuh Shariah Lestari Di mana Perkhidmatan Profesional Yang Dipercayai Adalah Keutamaan Kami

 

motto

The Preferred Choice For Healthy Living

Pilihan Utama Untuk Kehidupan Sejatera

 

values